As An Architect

Sammet Shikharji Mandir
Madhuban, Jharkhand
Digamber Jain Mandir
Kanpur, Uttar Pradesh
Shri Labdhivikeam Raj Jain Mandir
National Highway, Surat
Shri Bhilatdev Maharaj Mandir
Nangalvadi, Madhya Pradesh
Shri Sanvaliyaji Mandir
Barwani, Madhya Pradesh
Mahavirpuram Mandir
Koba, Gandhinagar
Mahadevji Mandir
Ambali, Amdavad
Shri Vardayini Mataji Mandir
Rupal, Gandhinagar
Shri Digamber Mandir
Sagwara, Rajasthan